Meklēšana

Meklēšanas rezultāti

Nekas nav atrasts

{}{}Number. {}{}Title

{}{}Description

{}{}Number. {}{}Title

{}{}Description

Vairāk

PRIVĀTUMA POLITIKA

Movin ir ar autortiesībām aizsargāts zīmols, kas pieder Akciju sabiedrībai Direct Mortgage Capital (turpmāk tekstā – DMC). Šajā Privātuma politikā (turpmāk tekstā – Politika), ir aprakstīta kārtība, kādā Akciju sabiedrība Direct Mortgage Capital (turpmāk tekstā – DMC) apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot DMC sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar DMC sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

1. DEFINĪCIJAS
Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

DMC – Akciju sabiedrība Direct Mortgage Capital, vienotais reģistrācijas numurs: 40103968207, juridiskā adrese: Ganību dambis 3/1-8A, Rīga, LV-1045, faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese: Pulkveža Brieža iela 15, 5.stāvs, Rīga, LV-1010, kā arī jebkura juridiska persona vai filiāle, kas pieder Direct Mortgage Capital Grupai, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Latvijā un kura darbojas kā Personas datu pārzinis;

Klients – jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus DMC sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem;

Personas dati – jebkura informācija, kas ir tieši vai netieši saistīta ar Klientu, kas ir zināma DMC
2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā DMC veic Personas datu Apstrādi. Sīkāka informācija par Personas datu Apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar DMC pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī DMC tiešsaistes web aplikācijā.

2.2. DMC piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina Personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

2.3. DMC Personas datu Apstrādei var izmantot Personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos DMC veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi Personas datu apstrādātāji Personas datu Apstrādi veic saskaņā ar DMC norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu

2.4. DMC sīkdatņu politika ir pieejama DMC tīmekļa vietnē: www.dmcbonds.com 

3. PERSONAS DATU KATEGORIJAS
Personas dati var tikt vākti no Klienta un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras DMC lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (pases kopija, ID kartes kopija).

Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, saziņas valoda.

Ģimenes dati, piemēram, ziņas par Klienta ģimeni, mantiniekiem, apgādībā esošām personām un citām saistītajām personām.

Ar apdrošināšanas pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, Ģimenes dati, labuma guvēji, apdrošinātās personas, trešās puses, kurām nodarīts kaitējums, nekustamā īpašuma dati.

Dati par attiecībām ar juridiskām personām, piemēram, dati, ko Klients ir iesniedzis vai saņēmis no publiskajiem reģistriem vai veicot trešo pušu darījumus attiecīgās juridiskās personas vārdā.

Profesionālie dati, piemēram, izglītība, profesionālā karjera, darba vieta.

Finanšu dati, piemēram, konti, īpašumtiesības, darījumi, kredīti, ienākumi, saistības, uzkrājumi, Klienta finanšu pieredze.

Dati par aktīvu vai turības izcelsmi, piemēram, dati par Klienta darījumu partneriem un saimniecisko darbību.

Dati par uzticamību un izpēti, piemēram, dati par norēķinu paradumiem, kredītvēsture, dati, kas DMC ļauj veikt klienta izpētes pasākumus saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un pārliecināties par starptautisko sankciju ievērošanu, tai skaitā sadarbības mērķi un to, vai Klients ir/nav politiski nozīmīga persona.

Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, ziņas par ienākumiem, kredītsaistībām, piederošajiem īpašumiem, atzīmēm un vēsturiskajām atzīmēm datubāzēs, kā arī parādsaistību atlikumiem.

Dati par Klienta nodokļu rezidenci, piemēram, ziņas par dzīvesvietas valsti, nodokļu maksātāja numuru, pilsonību.

Saziņas dati, kas tiek iegūti, Klientam apmeklējot DMC tīmekļa vietni, izmantojot tiešsaistes web aplikāciju vai sazinoties citos kanālos.

Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, tiešsaistes aplikācijas izmantošana, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Dati par paradumiem, piemēram, izdevumu un ceļošanas paradumi.
4. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PAMATS
DMC primāri veic Personas datu Apstrādi:

4.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai

Lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu klientam piedāvāto pakalpojumu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus, izmantojot ārējos vai iekšējos avotus. Apstrādes pamats: 1) ar Klientu noslēgtā līguma izpilde; 2) lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas; 3) lai izpildītu DMC ar likumu uzliktās un slēdzot darījumu pielīgtās saistības.

4.2. Kredītspējas un riska novērtējumu veikšanai

Lai veiktu iekšējos kredītspējas un riska novērtējumus ar mērķi noteikt, uz kādiem nosacījumiem Klientam iespējams piedāvāt produktus; lai pārvaldītu Klienta kredītsaistības un izpildītu piemērojamos normatīvos aktus saistībā ar kredītspējas un riska novērtējumiem, sniedzot kreditēšanas, pakalpojumus, riska ierobežošanu, iekšējiem aprēķiniem un analīzēm. Apstrādes pamats: 1) ar Klientu noslēgtā līguma izpilde; 2) lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas; 3) lai izpildītu DMC ar likumu uzliktās un slēdzot darījumu pielīgtās saistības; 4) DMC leģitīmajās interesēs, lai nodrošinātu Personas datu aktualitāti un pareizību un DMC pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu.

4.3. Klienta un/vai DMC interešu aizsardzībai

Lai aizsargātu Klienta un/vai DMC intereses un pārzinātu DMC sniegto pakalpojumu kvalitāti un lai sniegtu pierādījumus komercdarījumiem un citai komerciālai komunikācijai. Apstrādes pamats: 1) ar Klientu noslēgtā līguma izpilde; 2) lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas; 3) lai izpildītu DMC ar likumu uzliktās un slēdzot darījumu pielīgtās saistības; 4) Klienta piekrišana; 5) DMC leģitīmajās interesēs, lai novērstu, ierobežotu un izmeklētu DMC pakalpojumu un produktu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu vai traucējumu radīšanu tajos; iekšējai apmācībai vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.

4.4. Papildu pakalpojumu sniegšanai, klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai

Lai Klientam piedāvātu DMC vai rūpīgi izvēlētu sadarbības partneru pakalpojumus, tai skaitā sniegtu personalizētus piedāvājumus. Apstrādes pamats: 1) Klienta piekrišana.

Lai veiktu Klientu aptaujas, tirgus analīzes, apkopotu statistiku. Apstrādes pamats: 1) DMC leģitīmās intereses pilnveidot DMC pakalpojumus, uzlabot Klienta pakalpojumu lietošanas pieredzi un izstrādāt jaunus pakalpojumu sniegšanas risinājumus; 2) Klienta piekrišana.

4.5. Juridisko pienākumu izpildei un identitātes pārbaudei

Lai pildītu DMC piemērojamos likumus un starptautiskos nolīgumus, piemēram, saistībā ar atbildīgas kreditēšanas principu īstenošanu, klientu izpēti, klienta darbības pārzināšanu, lai izpildītu tirgus caurskatāmības prasības un sniegtu ziņas par tiem kompetentajām iestādēm, lai novērstu, atklātu, izmeklētu un ziņotu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu, ja Klients ir pakļauts finanšu sankcijām vai ir politiski nozīmīga persona, kā arī lai pārbaudītu identitāti. Apstrādes pamats: 1) ar Klientu noslēgtā līguma izpilde; 2) lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanai; 3) lai izpildītu DMC ar likumu uzliktās un slēdzot darījumu pielīgtās saistības; 4) DMC leģitīmajās interesēs, lai nodrošinātu pārdomātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.

4.6. Pakalpojumu negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojumu pienācīgai nodrošināšanai

Lai sankcionētu un kontrolētu piekļuvi digitālajiem kanāliem un to darbību, nodrošinātu pakalpojumus DMC tiešsaistes aplikācijas lietotājiem, novērstu nesankcionētu piekļuvi un to negodprātīgu izmantošanu, un lai nodrošinātu informācijas drošību. Apstrādes pamats: 1) ar Klientu noslēgtā līguma izpilde; 2) lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas; 3) lai izpildītu DMC ar likumu uzliktās un slēdzot darījumu pielīgtās saistības; 4) Klienta piekrišana; 5) DMC leģitīmajās interesēs, lai kontrolētu DMC digitālo pakalpojumu autorizāciju, piekļuvi un darbību.

Lai pilnveidotu tehniskās sistēmas, IT infrastruktūru, pielāgotu pakalpojuma attēlošanu ierīcēs un attīstītu DMC pakalpojumus, piemēram, testējot un pilnveidojot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru. Apstrādes pamats: 1) DMC leģitīmās intereses pilnveidot tehniskās sistēmas un IT infrastruktūru.

4.7. Prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai

Lai nodibinātu, īstenotu, aizstāvētu un cedētu prasījuma tiesības. Apstrādes pamats: 1) ar Klientu noslēgtā līguma izpilde; 2) lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas; 3) lai izpildītu DMC ar likumu uzliktās un slēdzot darījumu pielīgtās saistības; 4) DMC leģitīmajās interesēs, lai īstenotu prasījuma tiesības.

4.8. DMC saimnieciskās darbības veikšanai un ar noslēgto darījumu pielīgto saistību izpildei

Lai veiktu DMC saimniecisko darbību, izpildot ar noslēgto darījumu pielīgtās saistības, īstenotu DMC darbības modeli – aizdevumu tālākpārdošanu, un piesaistītu investīcijas. Apstrādes pamats: 1) ar Klientu noslēgtā līguma izpilde; 2) lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas; 3) DMC leģitīmajās interesēs, lai veiktu saimniecisko darbību un izpildītu ar noslēgto darījumu pielīgtās saistības.

4.9. Nekustamā īpašuma un/vai finanšu pakalpojumu izvēles iespēju nodrošināšana un piedāvāšana Klientam

Lai piemeklētu un piedāvātu Klientam piemēroto nekustamo īpašumu un/vai iespēju izmantot finanšu pakalpojumus. Apstrādes pamats: 1) Klienta piekrišana.

4.10. Citu finanšu institūciju finansējuma piesaistes iespējas nodrošināšana un piedāvāšana Klientam.

Lai piemeklētu un piedāvātu Klientam piemēroto finanšu piesaistes piedāvājumu no citām finanšu institūcijām. Apstrādes pamats: 1) ar Klientu noslēgtā līguma izpilde; 2) lai pēc Klienta lūguma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas; 3) DMC leģitīmajās interesēs, lai veiktu saimniecisko darbību un izpildītu ar noslēgto darījumu pielīgtās saistības.
5. PROFILĒŠANA UN AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA
5.1 Profilēšana ir Personas datu automātiska Apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes. Profilēšanu izmanto analīzes veikšanai, mārketinga pētījumiem, pārdošanas atbalstam, automatizētai lēmumu pieņemšanai, kredītspējas novērtēšanai. Apstrādes pamats: 1) DMC leģitīmās intereses; 2) Klienta piekrišana.

5.2 DMC var arī vākt statistikas datus par Klientu, t.sk. par raksturīgo uzvedību, dzīvesveida, izdevumu, finanšu pakalpojumu izmantošanas paradumiem, pamatojoties uz Klientu norēķinu kontu datiem.

5.3. Gadījumā, ja datu subjekts ir saņēmis tikai automatizēti pieņemtu lēmumu, datu subjektam ir tiesības lūgt pārskatīt šo lēmumu, nepiemērojot automatizētu lēmumu piemērošanas rīkus.

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI
Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram:

6.1. Institūcijas (piemēram, tiesībsargājošajās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērinātu notāru biroji, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes).

6.2. Kredītiestādes un finanšu institūcijas, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji un trešās puses, kas ir iesaistītas nekustamo īpašumu tirdzniecības darījumos (piemēram, nekustamo īpašumu attīstītāji un brokeri).

6.3. Auditori, juriskonsulti, finanšu konsultanti vai citi DMC piesaistītie Personas datu apstrādātāji.

6.4. Trešās puses, kuras uztur reģistrus (piemēram, kredītu reģistrus, kredītinformācijas birojus, iedzīvotāju reģistrus, komercreģistrus un citus reģistrus, kuri satur vai caur kuriem tiek nodoti Personas dati).

6.5. Parādu piedzinēji saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas procesa administratori.

6.6. Reitinga aģentūras.

6.7. Citas personas, kuras ir saistītas ar DMC pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji.

6.8. Esošie un potenciālie investori un sadarbības partneri.

6.9. Trešās personas, ar kurām DMC slēdz vai plāno slēgt jebkāda veida cesijas, līdzdalības, aizdevumu pārdošanas vai cita veida finanšu piesaistes līgumus.

6.10. Trešās personas, ar kurām DMC ir noslēgts sadarbības līgums, saskaņā ar kuru DMC sniedz mārketinga datus, kas apkopoti analizējot Klienta Personas datus, ar mērķi piedāvāt Klientam piemēroto nekustamo īpašumu un/vai iespēju izmantot finanšu pakalpojumus.

6.11. Trešās personas, ar kurām DMC ir noslēgti līgumi par kredītu starpniecības pakalpojumu sniegšanu
7. APSTRĀDES ĢEOGRĀFISKĀ TERITORIJA
7.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

7.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

– Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

– ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;

– Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

7.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ

8. GLABĀŠANAS PERIODS
8.1 Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams Apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, DMC leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

9. KLIENTA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu Apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

9.1. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

9.2. Iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst Personas datu profilēšanai.

9.3. Prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem.

9.4. Ierobežot savu Personas datu Apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad DMC izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

9.5. Saņemt informāciju, vai DMC apstrādā Klienta Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

9.6. Saņemt savus Personas datus, ko Klients ir sniedzis DMC un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

9.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.

9.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.

9.9. Jebkurā brīdi pieprasīt un saņemt informāciju no DMC par to, kādiem sadarbības parteriem ir nodoti Klienta personas dati.

9.10. Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa Personas datu Apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

10. KONTAKTINFORMĀCIJA
10.1 Klients var sazināties ar DMC saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu.

10.2. DMC kontaktinformācija ir pieejama DMC tīmekļa vietnē: www.dmcbonds.com.

10.3 Ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@dmcbonds.com vai Ganību dambis 3/1-8A, Rīga, LV-1045, ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”.

11. POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN GROZĪJUMI
11.1 Šī Politika Klientiem ir pieejama DMC birojā un DMC tīmekļa vietnē: www.dmcbonds.com.

11.2 DMC ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem DMC tīmekļa vietnē, pa e-pastu vai citā veidā (piemēram, plašsaziņas līdzekļos) ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.