Meklēšana

Meklēšanas rezultāti

Nekas nav atrasts

{}{}Number. {}{}Title

{}{}Description

{}{}Number. {}{}Title

{}{}Description

Vairāk

Vārdnīca

A
Ā
B
C
Č
D
E
Ē
F
G
Ģ
H
I
Ī
J
K
Ķ
L
Ļ
M
N
Ņ
O
P
R
S
Š
T
U
Ū
V
Z
Ž

A
Amortizācija
Pakāpeniska hipotekārā kredīta aizdevuma summas samazināšana, veicot maksājumus atbilstoši līgumā noteiktajam atmaksas grafikam.
Aktīvi
Jebkas, kam piemīt finansiāla vērtība un ko var pārvērst skaidrā naudā (piemēram, akcijas un obligācijas, automašīnas, nekustamais īpašums, pensiju fondi un uzkrājumi).
Aizņēmējs
Aizdevuma pieprasītājs, kam ir īpašumtiesības uz īpašumu, kas kalpo par nodrošinājumu, paraksta nodrošinājuma dokumentus un hipotēku vai akreditācijas aktu (ja viņa kredīts tiek izmantots kvalifikācijas mērķiem). Tā ir persona, kas ir kvalificējusies aizdevuma saņemšanai un tai ir pienākums atmaksāt aizdevumu un citus saskaņā ar aizdevuma noteikumiem noteiktos papildu maksājumus.
Aizdevuma maksājums
Ikmēneša maksājums, kas jāveic aizņēmējam. Ikmēneša maksājums sedz daļu no pamatsummas un aizdevuma procentiem.
Aizdevuma piešķiršana
Aizdevuma pieteikuma sagatavošanas, iesniegšanas un vērtēšanas process. Tas parasti iekļauj kredītreitinga pārbaudi, darba attiecību apstiprināšanu un īpašuma vērtēšanu.
D
Darījuma konts
Finanšu instruments, ko pārvalda trešā puse (fiduciārs) darījumā iesaistīto divu citu pušu vārdā. Fiduciārs glabā līdzekļus līdz brīdim, kad saņem atbilstošas rakstiskas vai mutiskas instrukcijas vai kamēr ir izpildītas saistības. Šajā gadījumā īpašuma pircējs pārskaitīs maksājumu par īpašumu uz darījuma kontu, ko uztur trešā puse. Tiklīdz visi pārdošanas darījuma noteikumi ir izpildīti, fiduciārs veic maksājumu pārdevējam, un īpašumtiesības tiek nodotas pircējam.
E
EURIBOR indekss
Indekss, kuru izmanto lai noteiktu procentu likmju izmaiņas hipotekārajiem kredītiem ar mainīgajām procentu likmēm. EURIBOR ir saīsinājums no Euro Interbank Offered Rate (Eiropas starpbanku tirgus likme). EURIBOR likmes balstās uz vidējo procentu likmi, par kādu liels skaits Eiropas banku aizņemas līdzekļus viena no otras. Ir dažādi likmju termiņi, sākot no vienas nedēļas līdz vienam gadam. Likmes ir publicētas EMMI mājas lapā.
G
Gada procentu likme
Aizņēmēja kopējās izmaksas, kas izteiktas procentos no aizņēmējam piešķirtās aizdevuma summas gadā. Kopējās izmaksas ietver procentu maksājumus, nodevas un citas ar aizdevumu saistītās izmaksas.
I
Izmaksu pieeja
Metode īpašuma vērtības noteikšanai,kas tiek balstīta uz izmaksām, kas ir nepieciešamas, lai radītu  līdzīgu īpašumu ar līdzīgu pielietojumu.
K
Kredītreitings
Statistiski atvasināts skaitlis, ko aizdevējs izmanto, lai noteiktu personas kredītspēju. Skaitlis var būt robežās no 300 līdz 850. Tā aprēķināšanā izmanto vairākus faktorus, tai skaitā kopējās parādsaistības, kredītvēstures garumu un maksājumu vēsturi. Kredītreitings ietekmēs Tev piedāvāto hipotekārā kredīta procentu likmi.
Kredītziņojums
Detalizēta personas kredītspējas vēsture. Aizdevējs to izmanto, lai noteiktu aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu.
L
Līdzaizņēmējs
Termins, kuru lieto, lai apzīmētu citu aizņēmēju, kura vārds iekļauts hipotekārā aizdevuma zīmē, bet kurš nav galvenais aizņēmējs.
M
Maksātnespēja
Tiesvedība, kurā parādnieks, kura parādsaistību summa pārsniedz tam piederošo aktīvu vērtību, var atbrīvoties no parādsaistībām, nododot aktīvus pilnvarotajam. Tas ietekmē aizņēmēja personisko atbildību par hipotekāro aizdevumu, bet ne hipotēkas nodrošinājumu. Tas ir tiesiskais process, kurā persona paziņo par savu nespēju izpildīt savas parādsaistības. Maksātnespēja nenozīmē, ka jūs nevarat saņemt aizdevumu, bet jūsu aizdevuma noteikumi var nebūt tik izdevīgi.
N
Nodrošinājums
Nekustamā īpašuma nozarē tas ir īpašums, kas tiek piedāvāts kā nodrošinājums aizdevuma atmaksai, bet bez nodoma nodot īpašumtiesības.
P
Procentu likmes samazināšana (buy-down)
Paliekošs procentu likmes samazinājums, kas ir maksājums apmaiņā pret zemāku procentu likmi. Tā ir nekustamā īpašuma finansēšanas tehnika, ar kuras palīdzību pircējs iegūst zemāku aizdevuma procentu likmi, maksājot augstāku aizdevuma noformēšanas maksu.
Procentu likmes palielināšana (buy-up)
Augstāka aizdevuma procentu likme apmaiņā pret zemākām sākotnējām aizdevuma noformēšanas izmaksām. Ja aizņēmējs paredz, ka hipotekārais kredīts tiks atmaksāts īsa laikā periodā, šī pieeja viņam var būt finansiāli izdevīga.
Parāds
Nodrošināts vai nenodrošināts aizņēmums ar dažādiem iespējamiem atmaksas grafikiem.
Parāda attiecība pret ienākumiem
Rādītājs, ar kura palīdzību nosaka, kurš aizņēmējs kvalificējas hipotekārajam kredītam. To aprēķina, dalot aizņēmēja kopējās mēneša saistības (ieskaitot mājokļa izdevumus) ar kopējiem stabilajiem ikmēneša ienākumiem.
Pirmā iemaksa
Sākotnējs maksājums nekustamā īpašuma iegādei, kuru veido starpība starp īpašuma pirkšanas cenu un hipotekārā kredīta apjomu. Dažādiem aizdevumu veidiem ir dažādas prasības minimālajai pirmajai iemaksai; tā tiek izteikta kā procents no īpašuma pirkšanas cenas. Augstāka pirmā iemaksa var samazināt ikmēneša maksājuma apmēru.
Procentu likme
Saukta arī vienkārši par likmi, tiek izteikta procentos. Uzcenojums, kas nosaka aizdevuma ikmēneša maksājuma apmēru.
Procentu likmes maiņas datums
Datums, kurā hipotekārajiem kredītiem ar mainīgām procentu likmēm notiek likmes maiņa.
Pirkšanas cena
īpašuma cena, par kuru pircējs un pārdevējs ir vienojušies savā starā un kas ir apstiprināta pirkuma līgumā.
R
Refinansēšanas darījums
Parādsaistību segšana ar jauna kredīta palīdzību, kā nodrošinājumu izmantojot to pašu īpašumu.
Riska novērtēšana
Aizdevuma pieteikuma analīze ar mērķi noteikt ar aizdevuma izsniegšanu saistītos riskus. Tā iekļauj potenciālā aizņēmēja kredītvēstures un īpašuma vērtības izvērtēšanu.
Risku apdrošināšana
Apdrošināšanas segums, kas kompensē īpašumam nodarītos materiālos zaudējumu uguns, vēja vai citu dabas katastrofu gadījumā.
S
Sākotnējs apstiprinājums
Aizdevēja rakstisks apstiprinājums, ka aizņēmējs, balstoties uz informāciju par viņa ienākumiem un kredītinformāciju, kvalificējas noteiktam aizdevuma apmēram.
V
Vērtējums
Ziņojums, kas pauž viedokli pat nekustamā īpašuma vērtību. Nekustamā īpašuma pārdošanas darījumā vērtējums ir aplēse par īpašuma tirgus vērtību, kuru izdara sertificēts vērtētājs. Aplēse tiek veikta, balstoties uz nekustamā īpašuma stāvokli un līdzīgu darījum vērtību īpašuma tuvākajā apkārtnē.